poniedziałek, 3 października 2011

Skrwa Lewa w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym

Początek jesieni w jarze Skrwy Lewobrzeżnej
Skrwa Lewa to lewobrzeżny dopływ Wisły. Uchodzi ona w Soczewce wprost do tzw. Zbiornika Włocławskiego utworzonego sztuczną zaporą we Włocławku na Wiśle.. Jej długość całkowita wynosi według różnych danych od 51,7 km po 42,8 km długości swego biegu.Zlewnia całkowita rzeki określona została na 523 km kwadratowe.W swoim górnym biegu płynie na obszarze Wysoczyzny Kłodawskiej wzdłuż granicy Pojezierza Kujawskiego z jednej i Równiny Kutnowskiej z drugiej.Potem już osiąga Kotlinę Płocką.
Źródła Skrwy Lewej zlokalizowano na południe od miejscowości Łanięta. Wypływa ona na wysokości 130 m.n.p.m.Rzeka początkowo płynie z zachodu na wschód ,żeby na 36 -kilometrze rzeźbić wąwóz o stromych krawędziach dochodzących pod Gostyninem do 25 metrów. Słynny Oz Gostyniński " Dybanka ". Poniżej Gostynina zatraca charakter rynny płynąc płytką doliną wciętą w osady piaszczyste.
Najważniejszym dopływem Skrwy Lewej jest rzeka Osetnica ,której zlewnia stanowi aż 30% całkowitej powierzchni odwadnianej przez Skrwę.
W dolnym odcinku Skrwa Lewa wcina się na głębokość 10-15 m. ponad otaczające je lasy.Tworzy tutaj ostre i niekiedy szerokie zakola i meandry.Porastają je leśne zbiorowiska łęgowe z olszą,jesionem,grabem a na zboczach doliny świerczyną i sosnami. Dno wąwozu zajmują łąki i turzycowiska kwaśne.Bujny i gęsty podszyt tych roślin stanowi o miejscach schronienia dla łosia i saren.Rzeczne wody upodobały sobie bóbr oraz wydra.Nie bez znaczenia jest także fakt,iż ponad 81 % powierzchni zlewni rzecznej zajmują tu tereny leśne.Dzięki czemu nawet w porach dużych susz rzeka nie notuje spadku wód podziemnych.
Jesienne słońce w Dolinie Skrwy
 W dolinie Skrwy Lewej odnotowano występowanie storczyka - obuwika pospolitego.(na co dzień nie jest on pospolity jak sama nazwa wskazuje! ). Jest tu jego północna granica zasięgu w naszym kraju.Oprócz tego ,że Skrwa Lewa chroniona jest na terenie Parku Krajobrazowego utworzono jeszcze inną formę ochrony przyrody w jej dolince. Jest nią obszar NATURA 2000.Zajmuje teren 129 ha powierzchni ( kod ostoi- PLH 140051.)
Nora zimorodka nad Skrwą Lewą
 Nad Skrwą utworzono też rezerwaty przyrody. Są to : Rezerwat Przyrody " Drzewce " chroniący zbiorowiska grądów w pradolinie Skrwy Lewej.Wyróżnia go piękny stary drzewostan z dębów. Obszar rezerwatu- 61,73 ha powierzchni. Drugi z nich to rezerwat przyrody " Dolina Skrwy " mający pod swoją opieką olsy,łęgi i rzeczną dolinę Skrwy. Obszar pod ochroną - to 63,17 ha.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz